A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő által a regisztráció során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása mindenképpen szükséges, amely egyben azt is jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy az Adatkezelő egyes szolgáltatásához Ön nem férhet hozzá. A kötelezően megadandó és önkéntesen megadható, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 • eseményre való regisztráció: név (kötelező), elektronikus levelezési cím, telefonszám (kötelező), étrend (önkéntes)
 • eseményen való részvétel: kép- és hangfelvétel
 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Eseményre való regisztráció esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az érintett adatait az Adatkezelő a Vándortábor Konferencia elnevezésű szakmai találkozó lebonyolítása, az érintettnek a találkozón való részvételének biztosítása, illetőleg a találkozóval (helye, ideje, program, stb.) összefüggően az érintett tájékoztatása és az érintettel való kapcsolattartás céljából kezeljük. Az esemény befejezését követő 30 (harminc) napon belül az érintett adatait töröljük.

 • AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 4.

Cégjegyzékszám: 01 09 343790

Adószám: 26768496-2-41

Képviseli: Baráth Gergely Béla ügyvezető

E-mail cím: info@ aofk.hu

Weboldal: www.aofk.hu

Az Adatkezelő szolgáltatásait munkavállalói útján látja el, így az érintett személyes adataihoz a kommunikációs koordinátor munkakörben dolgozó munkavállalóink, a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Képviseli: Larry Page vezérigazgató

Weboldal: google.com

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az adatkezeléssel érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

(b) a személyes adataihoz való hozzáférést;

(c) személyes adatainak helyesbítését;

(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;

(e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a adatkezeles@aofk.hu elektronikus címünkre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére – 15 (tizenöt) napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.

A GDPR. 18. cikke szerint Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintettet jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A GDPR 11. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB TÉNY, ADAT

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

Az Adatkezelő minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Az Adatkezelő biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és fejleszti.